Regilamin serwisu

§1 Definicje

Regulamin - niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu przez Użytkownika

Serwis - strona internetowa o charakterze informacyjno-rozrywkowym działająca pod adresem http://darmowetesty.pl

Administrator - osoba fizyczna odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i świadomie korzysta z Serwisu

Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące Użytkownika lub wszelkie informacje możliwe do zidentyfikowania Użytkownika

Wynik Testu - interpretacja odpowiedzi udzielonych przez Użytkownika podczas rozwiązywania Testu

Urządzenie - każde urządzenie elektroniczne, dzięki któremu Użytkownik może korzystać z Serwisu

§2 Postanowienia ogólne

Serwis udostępnia artykuły oraz testy o dowolnej tematyce. Testy mają charakter rozrywkowy i nie należy ich traktować jako wiarygodnr źródło wiedzy.

§2 Odpowiedzialność Administratora

Administrator oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby Usługa świadczona w Serwisie była na jak najwyższym poziomie oraz dostępna z dowolnego Urządzenia. Jednocześnie gwarantuje dostęp do Serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu w celach prac aktualizacyjnych, serwisowych w dowolnej chwili. Wszelkie przerwy w działaniu Serwisu zostaną wcześniej zakomunikowane Użytkownikowi na stronie Serwisu http://darmowetesty.pl/artykuly. Wyjątek stanowią prace administracyjne niezależne od Administratora. Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzyjne wynikające ze świadczenia Usługi w Serwisie. Wynik Testu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek działań decyzyjnych, jest on wyłącznie interpretacją odpowiedzi Użytkownika i stanowi on wyłącznie informację rozrywkową.

§3 Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem. W przypadku jakichkolwiek prób mających na celu uszkodzenie, zniszczenie Serwisu przez Użytkownika, mogą zostać podjęte wobec niego wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§4 Postanowienia końcowe

Regulamin może być zmieniany przez Administratora w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://darmowetesty.pl/regulamin i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.